Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora

O noua definitie globala a profesiei de asistent social a fost aprobata in cadrul Adunarii Generale a Federatiei Internationale a Asistentilor Sociali (IFSW) de la Melbourne!

“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing."

Colegiul National al Asistentilor Sociali a realizat o traducere a acestei definitii. 

“Asistenţa socială este o profesie bazată pe practică și o disciplină academică care promovează schimbarea și dezvoltarea socială, coeziunea socială cât și împuternicirea și eliberarea oamenilor. Principiile justiţiei sociale, drepturilor omului, responsabilităţii colective și respectului faţă de diversitate sunt centrale în asistenţa socială. Susţinută prin teorii ale asistenţei sociale, știinţelor sociale, cunoștinţe umaniste și indigene, asistenţa socială cooptează oameni și structuri pentru a aborda schimbările vieţii și a consolida bunăstarea."


Traducerea este disponibila pe site-ul IFSW:http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_94006-10.pdf
 
 

Treptele de competentă profesională pentru care se elibereaza aviz de exercitare a profesiei

1. Asistent social debutant 
2. Asistent social practicant 
3. Asistent social specialist 
4. Asistent social principal

Descrierea Ocupatiei si Continutul Muncii a Profesiei de Asistent Social!

Se ocupa in principal cu recuperarea si (re)integrarea psiho-sociala si profesionala a persoanelor cu probleme speciale: deficiente psihice si/sau fizice, comportament antisocial (delicventa), probleme sociale diverse. Desfasoara o activitate complexa si variata: analizeaza influenta factorilor sociali asupra starii de sanatate mentala si a comportamentului uman, acorda consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor, colaboreaza cu institutii sau organizatii care au obiective similare, participa la elaborarea metodelor si tehnicilor de lucru, propun masuri de ajutorare sau recuperare. Munca unui lucrator social este aceea de a ajuta oamenii in rezolvarea problemelor legate de situatia lor sociala sau de viata personala. Exercitarea profesiei de asistent social este avizata de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania si autorizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Asistentul social indeplineste o misiune sociala care are la baza valorile si principiile fundamentale ale profesiei: justitia sociala, demnitatea si unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidentialitatea, importanta relatiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competenta si in beneficiul clientilor. Exercitarea libera a profesiei si independenta profesionala confera asistentului social dreptul de a actiona si a lua decizii in beneficiul clientilor sai si deplina raspundere a acestora.

Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • este cetatea roman, cu domiciliul in Romania;
 • este licentiat sau absolvent al unei institutii de invatamant de specialitate, acreditata de stat in conditiile legii;
 • detine avizul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania pentru exercitarea libera a profesiei de asistent social;
 • nu se gaseste in vreunul din cazurile de incompatibilitate sau nedemnitate prevazute de prezentul statut.

Cum se obtine avizul de exercitare a profesiei?

Asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa aprobarea cererii de inscriere ca membru in Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania. Aprobarea cererii duce in mod automat la inregistrarea in Registrul national al asistentilor sociali din Romania si la eliberarea avizului de exercitare a profesiei.

Care sunt actele necesare?

Documentele necesare aprobarii cererii sunt:

 • diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de lunga durata, 4 ani, acreditata conform legii; diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de scurta durata, 3 ani, acreditata conform legii; diploma de asistent social echivalata conform legii sau diploma de asistent social eliberata sau recunoscuta in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in unul dintre statele apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana;
 • documente medicale;
 • certificat de cazier judiciar;
 • declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatii de incompatibilitate cu statutul de asistent social.

Care sunt formele in care asistentul social isi poate desfasura activitatea?

Asistentul social isi poate desfasura activitatea in regim salarial sau independent, cu drept de libera practica in sectrorul public sau in sectorul privat.

Cum se obtine atestatul de libera practica?

Pentru obtinerea atestatului de libera practica, asistentul social trebuie:

 • sa faca dovada ca a practicat asistenta sociala o perioada de cel putin 5 ani pana in momentul depunerii cererii;
 • sa nu fi fost gasit vinovat de Colegiu in cazul unor anchete privind practica de asistenta sociala;
 • sa depuna la Colegiu: cererea insotita de curriculum vitae, o scrisoare de motivatie si recomandari din partea a 3 asistenti sociali.

Exercitarea profesiei de asistent social este incompatibila cu:

 • persoana care nu are capacitate deplina de exercitiu;
 • promovarea sau apartenenta la o grupare scoasa in afara legii;
 • folosirea cu buna stiinta a cunostintelor profesionale in defavoarea clientului;
 • desfasurarea de activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de asistent social sau bunelor moravuri.

Este nedemn de a exercita profesia de asistent social:

 • asistentul social care a fost condamnat definitiv si irevocabil, chiar daca a fost reabilitat, pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social;
 • asistentul social caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, indiferent de durata, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.

Care sunt drepturile asistentilor sociali?

Asistentul social are dreptul:

 • sa contribuie la dezvoltarea profesiei cu scopul de a raspunde in mod adecvat nevoilor sociale;
 • sa-si apere profesia;
 • sa asigure cresterea increderii societatii in asistenta sociala;
 • sa fie deschis noilor domenii de interventie;
 • la libera practica, potrivit legii;
 • la apararea si reprezentarea intereselor profesionale de catre Colegiu;
 • la accesul informatiilor privind exercitarea profesiei;
 • la pregatirea continua in domeniul asistentei sociale.

Care sunt obligatiile asistentilor sociali?

Asistentul social este obligat sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, cu respectarea legislatiei in vigoare si a metodologiilor adoptate de catre Colegiu.

Cand inceteaza calitatea de membru al Colegiului asistentilor sociali?

Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:

 • la cerere;
 • prin deces;
 • a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • are stabilita pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 • in situatiile de incompatibilitate intervenite ulterior obtinerii calitatii de membru si nesolutionate in termen de 3 luni de la o instiintare de avertisment a Colegiului.

Valori si Principii Etice

Acest set de principii etice reprezinta totalitatea exigentelor de conduita morala corespunzatoare activitatii asistentului social.

Principiile au la baza valorile fundamentale ale asistentei sociale: furnizarea de servicii in beneficiul clientilor, justitia sociala, respectarea demnitatii si unicitatii individului, a confidetialitatii si integritatii persoanei, autodeterminarii si competentei profesionale. Fiecare asistent social isi va insusi aceste valori si principii, ele urmand sa se regaseasca in comportamentul sau, astfel incat sa nu aduca prin actiunile sale prejudicii imaginii profesiei.

 • Furnizarea de servicii in beneficiul clientilor

Principiul etic: Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele aflate in dificultate implicandu-se in identificarea, intelegerea, evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale.

In toate demersurile sale, asistentul social actioneaza cu prioritate in interesul clientului. In situatia In care interesul clientului reprezinta o amenintare pentru comunitate/membrii comunitatii, asistentul social are responsabilitatea de a indruma clientul si de a media in scopul armonizarii intereselor partilor implicate.

 • Justitia sociala

Principiul etic: Asistentii sociali promoveaza principiile justitiei sociale. Asistentii sociali se asigura de egalitatea sanselor privind accesul clientilor la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei contesta si combat diferitele forme ale injustitiei sociale precum: saracia, somajul, discriminarea, excluderea si alte asemenea forme.

 • Demnitatea si unicitatea persoanei

Principiul etic: Asistentii sociali respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane. Asistentul social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut.

 • Autodeterminarea

Principiul etic: Asistentul social respecta si promoveaza dreptul clientilor la autodeterminare. Asistentul social asista clientii in eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, in vederea alegerii celei mai bune optiuni. Asistentii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci cand, in judecata profesionala a asistentului social, actunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei insisi si/sau pentru ceilalti.

 • Relatiile interumane

Principiul etic: Asistentii sociali recunosc importanta fundamentala a relatiilor interumane si le promoveaza in practica profesionala. Asistentii sociali incurajeaza si intaresc relatiile dintre persoane cu scopul de a promova, reface, mentine si/sau imbunatati calitatea vietii persoanelor, famililor, grupurilor, organizatiilor si comunitatilor.

 • Integritatea

Principiul etic: Asistentii sociali actioneaza cu onestitate si responsabilitate in concordanta cu misiunea profesiei si standardele profesionale.

 • Competenta

Principiul etic: Asistentii sociali trebuie sa isi desfasoare activitatea numai in aria de competenta profesionala determinata de licenta, expertiza si exprienta profesionala. Asistentii sociali au obligatia de a-si imbunatati permanent cunostintele si deprinderile profesionale si de a le aplica in practica. Asistentii sociali contribuie la imbunatatirea si dezvoltarea bazei de cunostinte a profesiei.

Rolurile Asistentului Social!

1. Broker - stabileste legatura dintre individ/grup care au nevoie de ajutor si serviciile comunitare.

2. Enabler - ajuta individul/grupul sa-si determine nevoile/clarifice/indentifice problemele si sa-si stabileasca o strategie de lucru.

3. Initiator - ofera atentie problemei aparute sau problemei potentiale

4. Mediator - rolul implica interventia asistentului social in dispute dintre parti, pentru a le ajuta sa ajunga la un consens.

5. Negociator - aduna impreuna acele persoane care sunt in conflict si incearca sa le ajute sa ajunga la un compromis. Uneori, la fel ca si mediatorul, negociatorul gaseste o solutie de mijloc ce asigura contrapartilor existenta in comun.

6. Educator - rolul de educator implica oferirea de informatii clientului. Pentru a fi un educator bun, asistentul social trebuie sa detina cunostintele necesare. De exemplu: sa-l familiarizeze pe client cu obligatiunile parintilor, sa fie competent in educatia sexuala, in cautarea locurilor de munca pentru tineri.

7. Coordonator - implica conjugarea a mai multor componente intr-o maniera organizata. De exemplu, in cazul unei familii cu multiple probleme, care necesita atat servicii de sanatate, cat si servicii de educatie, asistentul social joaca rolul de "case manager" pentru coordonarea acestor servicii; face legatura intre sistemele si subsistemele in care este implicat clientul.

8. Consultant (consilier pentru persoane) - este un rol activ ce are ca finalitate rezolvarea problemelor acestuia si/sau obtinerea unor schimbari in capacitatea individului de a-si rezolva problemele.

9. Cercetator - in anumite momente, fiecare asistent social e un cercetator. Investigatiile in asistenta sociala includ analiza literaturii de specialitate, evaluarea rezultatelor si studierea nevoilor comunitare.

10. Facilitator de Grup - un lider pentru grupurile experimentale.

11. Orator/Vorbitor Public - trebuie sa vorbeasca in public pentru a informa diferite grupuri sociale despre serviciile sociale.

12. Avocat - Este un rol activ si direct, in care asistentul social se lupta, pledeaza pentru drepturile, nevoile unui client sau ale unui grup. Intr-un astfel de rol, asistentul social promoveaza lidership pentru colectarea de informatii, argumenteaza nevoile si drepturile clientului. Obiectivul este sa modifice sau sa provoace schimbari ale politicilor sociale in concordanta cu nevoile sociale.

13. Planificator/director de program -rol ce presupune activitati specifice de scriere de proiecte si de evaluare a lor in vederea dezvoltarii si sustinerii resurselor, serviciilor si programelor sociale.

14. Expert consultant - asigura asistenta in cazul unor cercetari precum si a altor specialisti sau servicii in efortul de intelegere si rezolvare a problemelor sociale.

15. Manager/administrator - rol ce presupune scrierea de proiecte si evaluarea lor in vederea sustinerii resurselor, serviciilor si programelor sociale.

16. Supervizor de stagiu - supervizeaza personalul sau studentii care i-au fost distribuiti spre indrumare.

17. Membru al unei echipe de profesionisti - desfasoara activitati in cadrul unei echipe, prestatori de servicii sociale dintr-o institutie sau agentie. Echipa poate fi una interdisciplinara, deci asistentul social va colabora cu ceilalti specialisti ai serviciului asistenti sociali, medici, psihologi, avocati etc.

18. Arbitru - examineaza si evalueaza faptele si ia decizii in unele situatii conflictuale.

19. Colectare de fonduri - popularizeaza serviciile sociale pentru a aduna fonduri in vederea dezvoltarii si implementarii de programe sau servicii.

20. Relatii cu publicul - planifica si desfasoara activitati de relatii cu publicul in numele agentiei, institutiei, profesiei.

 

sursa:prostemcell.ro