Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora

Legislatie:

 

Legea privind Statutul Asistentului Social
Normele privind accesul in Profesia de Asistent Social
Hotararea CNASR privind acordarea treptelor de competenta pentru asistentii sociali

Ordin nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Codul Etic al profesiei de asistent social
Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi
OUG 70 2014 privind salarizarea in asistenta sociala

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Legea asistenţei sociale - 292/2011

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, valabila in 2016

Legea nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

HOTARÂRE Nr. 1149 din 17 octombrie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002
privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat

 LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor

cu handicap

NORME METODOLOGICE din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010

privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind

venitul minim garantat

Legea 248 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate forma valabila la data 2016 03 20

Norme metodologice de aplicare a Legii nr  248 din 2015

Hotarare pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetățenii care au studiat în România, a adeverinței de conformitate

Hotărârea nr.1/2016 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Național al Asistenților Sociali

NORME METODOLOGICE din 19 februarie 2014 de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

HOTĂRÂRE nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

ORDIN nr. 1305 din 17 noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

HOTĂRÂRE Nr. 652/2017 din 7 septembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

HOTĂRÂRE nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal

 Ordin nr. 1902/12.07.2018 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente", precum şi a Procedurii de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale"

Anexa 1 la ordinul 1902 / 12.07.2018 - Metodologia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare a cererilor de finanțare prin

programul de interes național ”Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”

Anexa 2 la ordinul 1902 / 12.07.2018 -  Procedura de evaluare a cererilor de finanțare prin  programul de interes național ”Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”

Anexa 3 la ordinul 1902/12.07.2018 - Model-cadru - CONTRACT DE FINANȚARE

 

 Ordin nr. 1920/16.07.2018 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale

 

LEGE nr. 174 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Legea-197-2012-calitatea serviciilor sociale valabila la data de 19.09.2019

Norme-metodologice calitate servicii sociale 2019

Codul de buna practica al asistentului social