Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora

Categorii de servicii sociale

Conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, serviciile sociale sunt clasificate în funcţie de scopul serviciului, în servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, cum sunt :

-       servicii de îngrijire personală;

-       servicii de recuperare/reabilitare;

-       servicii de inserţie/reinserţie socială.

Serviciile sociale sunt destinate/adresate următoarelor categorii de beneficiari :

-       copilului şi/sau familiei;

-       persoanelor cu dizabilităţi;

-       persoanelor vârstnice;

-       victimelor violenţei în familie;

-       persoanelor fără adăpost;

-       persoanelor cu diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.);

-       victimelor traficului de persoane;

-       persoanelor private de libertate;

-       persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune;

-       persoanelor cu afecţiuni psihice;

-       persoanelor din comunităţi izolate;

-       şomerilor de lungă durată;

-       aparţinătorii beneficiarilor.

Regimul de asistare

-       servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale pentru copii, persoane vârstnice, persoane adulte cu handicap; locuinţe protejate pentru persoane cu handicap; centre de integrare prin terapii ocupaţionale pentru persoane adulte cu handicap; adăposturi de noapte pentru persoane adulte; adăposturi de zi și de noapte pentru copii; centre maternale pentru cuplurile mamă – copil/copii;  centre de primire în regim de urgenţă pentru copii; centre pentru victime ale violenţei în familie etc.

-       servicii fără cazare: centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu; cantine sociale; servicii mobile de acordare a hranei; ambulanţa socială etc.

Locul de acordare

Serviciile sociale se acordă:

-       la domiciliul beneficiarului;

-       în centre de zi;

-        în centre rezidenţiale, cu cazare pe durată determinată sau nedeterminată;

-        la domiciliul persoanei care acordă serviciul;

-       în comunitate.

Regimul juridic al furnizorului de servicii sociale

Serviciile sociale pot fi acordate de

a)  furnizori publici de servicii sociale:

-       structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti;

-       autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;

-       unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

b)  furnizori privaţi de servicii sociale:

-       organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii cu activităţi în domeniul asistenţei sociale);

-       cultele religioase recunoscute de lege;

-        persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;

-       filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare;

-       operatorii economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege.