Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora


În structura D.G.A.S.P.C. Prahova funcţionează Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap (SECPH), care are ca principală atribuţie evaluarea complexă a persoanelor adulte care solicită încadrarea într-un grad de handicap / reevaluarea persoanelor cu handicap.

Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
1. CERERE TIP - se completează la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
2. ACTE DE IDENTITATE - buletin de identitate, carte de identitate - după caz -  2 copii;
3. CERTIFICAT DE NAŞTERE, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, CERTIFICAT  DECES, HOTĂRÂRE DIVORȚ - după caz - originale şi copii;
4. ADEVERINŢĂ DE SALARIU - după caz - original şi copie;
5. ADEVERINŢĂ DE VENIT (pentru persoanele care nu au nici un fel de venit) - după caz - original şi copie;
6. DECIZIE DE PENSIONARE (limita de vârstă, urmaş etc.) - după caz - original şi copie;

7. DECIZIE MEDICALĂ DE PENSIONARE (cu gradul) - după caz - copie;
8. CEL MAI RECENT TALON DE PENSIE - după caz - original şi copie;
9. ANCHETĂ SOCIALĂ -  (cf. H.G. 430/2008) - original şi copie, de la primăria de domiciliu;
10. DOCUMENTE MEDICALE:
       - Referat medical, în original, de la medicul specialist;
       - Scrisoare medicală  (cf. H.G. 430/2008)  de la medicul de familie - original;
       - Investigaţii paraclinice (analize) - copii;
       - Documente medicale cu data debutului afecţiunii (copie fişă dispensarizare, copie bilet ieşire din spital etc.) – copii.

Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate,  parafate, semnate de către medic şi să aibă ştampila unităţii spitaliceşti emitente.

Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare specificate mai sus şi de un dosar din carton cu şină, se depun la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap, după următorul program: Luni-Vineri: 08.00-15.00.

Dosarul se poate depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal al acesteia şi la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC Prahova.

Pentru persoanele nedeplasabile ( în cazul în care acest fapt reiese din scrisoarea medicală emisă de medicul de familie), evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reședința persoanei în cauză.

A.  Procedură încadrare caz nou

Nr. crt.

Etapa

Operaţiunea

 

Observaţii

1. 

Cerere pentru evaluare. 
Programare

Înregistrarea cererilor. 
Consultarea documentelor prezentate, identificarea documentelor necesare, consiliere, programare.

Beneficiarii care vin personal pentru depunerea dosarului, după analizarea acestuia, sunt evaluaţi de către SECPH. Dacă dosarul este incomplet se comunică solicitantului actele necesare completării acestuia şi se face programare pentru evaluarea complexă a acestuia la sediul DGASPC.

2.

Prezentarea la programare

Verificarea actelor solicitate (medicale, sociale si/sau psihologice) conform legislaţiei în vigoare. 
Corelarea informaţiilor din dosar cu cele rezultate în urma evaluării persoanei.

În cazul în care dosarul este depus de către altă persoană, iar din actele medicale reiese că solicitantul se poate deplasa, se face programare pentru evaluarea complexă a acestuia la sediul DGASPC. 
Se efectuează evaluarea propriu-zisă a persoanei solicitante de către echipa multidisciplinară la sediul DGASPC.

3.

Evaluarea persoanelor nedeplasabile

Corelarea informaţiilor din dosar cu cele rezultate în urma evaluării persoanei. 
Consiliere complexă.

În situaţia solicitanţilor nedeplasabili, evaluarea se realizează la domiciliul acestora de către echipa multidisciplinară.

4. 

Întocmirea Raportului de evaluare complexă

Concluzia completării documentarului de evaluare complexă. 
Propunerea de încadrare în grad de handicap.

Fiecare membru al SECPH completează sectorul specific (medical, social şi/sau psihologic) pentru evaluarea complexă. 
Propunerea de încadrare în grad şi tip de handicap se formulează conform criteriilor medico-psihosociale.

5. 

Înregistraea evaluării în registrul SECPH

Înregistrarea datelor de identificare şi a rezultatelor specifice evaluarii.

Se înregistrează în Registrul SECPH.

6.

Predarea dosarului de evaluare complexă către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Prahova (CEPAH)

Se face legătura între evaluarea SECPH şi CEPAH prin intermediul secretariatului CEPAH.

Dosarele se predau zilnic.

 

 B.   Procedură încadrare caz vechi (reevaluare)

Nr. crt.

Etapa

Operaţiunea

 

Observaţii

1. 

Cerere pentru evaluare. Programare.

Înregistrarea cererilor. 
Consultarea documentelor prezentate, identificarea documentelor necesare, consiliere, programare.

Beneficiarii care vin personal pentru depunerea dosarului, după analizarea acestuia, sunt evaluaţi de către SECPH. Dacă dosarul este incomplet, se comunică solicitantului actele necesare completării acestuia şi se face programare pentru reevaluarea complexă a acestuia la sediul DGASPC.

2. 

Prezentarea la programare

Verificarea actelor solicitate (medicale, sociale şi/sau psihologice) conform legislaţiei în vigoare. 
Corelarea informaţiilor din dosar cu cele rezultate în urma reevaluării persoanei.

În cazul în care dosarul este depus de către altă persoană, iar din actele medicale reiese că solicitantul se poate deplasa, se face programare pentru evaluarea complexă a acestuia la sediul DGASPC. 
Se efectuează evaluarea propriu-zisă a persoanei solicitante de către echipa multidisciplinară la sediul DGASPC.

3.

Evaluarea persoanelor nedeplasabile

Corelarea informaţiilor din dosar cu cele rezultate în urma reevaluării persoanei. 
Consiliere complexă.

În situaţia solicitanţilor nedeplasabili, evaluarea se realizează la domiciliul acestora de către echipa multidisciplinară.

4. 

Întocmirea Raportului de reevaluare complexă

Concluzia completării documentarului de reevaluare complexă. 
Propunerea de încadrare în grad de handicap.

Fiecare membru al SECPH completează sectorul specific (medical, social şi/sau psihologic) pentru reevaluarea complexă. 
Propunerea de încadrare în grad şi tip de handicap se formulează conform criteriilor medico-psihosociale.

5. 

Înregistrarea reevaluării în registrul SECPH

Înregistrarea datelor de identificare şi a rezultatelor specifice evaluarii.

Se înregistrează în Registrul SECPH.

6. 

Predarea dosarului de evaluare complexă către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Prahova (CEPAH)

Se face legătura între evaluarea SECPH şi CEPAH prin intermediul secretariatului CEPAH.

Dosarele se predau zilnic.

7. 

Decizia de reevaluare

Înregistrarea deciziei în registrul de reevaluare. 
Pregătirea dosarului pesoanei cu handicap.

Conține recomandări cu privire la conținutul dosarului pesoanei cu handicap.

8. 

Procesul verbal de control

Înregistrarea procesului-verbal de control în registrul de reevaluare. 
Pregătirea dosarului pesoanei cu handicap.

Conține recomandări cu privire la conținutul dosarului pesoanei cu handicap.

 

I. Pentru persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicită reevaluarea în vederea obţinerii unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap 

Nr.
Crt.

Domeniul

Activităţi desfăşurate

1.

Programarea în vederea reevaluării de către SEC

 • depunerea dosarului se va face cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
 • consultarea documentelor prezentate de către beneficiar, consilierea în vederea completării dosarului;
 • comunicarea datei la care solicitantul trebuie să se prezinte pentru reevaluare.

2.

Reevaluarea persoanei de către membrii serviciului la sediul instituţiei

 • se analizează actele existente la dosar;
 • se prezintă persoana solicitantă la SECPH şi se face evaluarea acesteia de către fiecare specialist;
 • se completează raportul de reevaluare complexă pe baza actelor prezentate la dosar şi a interviului avut cu persoana în cauză;
 • propunerea de încadrare în grad şi tip de handicap se formulează conform criteriilor medico-psihosociale.

3.

Reevaluarea persoanei solicitante de către membrii serviciului la domiciliul acesteia în cazul în care acestea sunt nedeplasabile

 • membrii SECPH se prezintă la domiciliul persoanei în vederea evaluării persoanelor nedeplasabile;
 • evaluarea multidisciplinară se realizează prin participarea activă şi complementară a fiecărui specialist din cadrul SECPH;
 • se completează raportul de reevaluare complexă pe baza actelor prezentate la dosar şi a interviului avut cu persoana în cauză;
 • propunerea de încadrare în grad şi tip de handicap se formulează conform criteriilor medico-psihosociale.

4.

Înregistrarea raportului de reevaluare complexă

 • înregistrarea datelor de identificare şi a rezultatelor specifice evaluării;
 • stabilirea datei de revizuire a dosarului;
 • predarea dosarului de către SECPH către CEPAH prin secretariatul Comisiei.

  

II. Pentru persoanele adulte cu handicap pentru care se solicită reevaluarea de către D.G.A.S.P.C Prahova sau de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 

Nr. 
Crt.

Domeniul

Activităţi desfăşurate

1.

Convocarea persoanelor adulte cu handicap

Convocarea se va face cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru reevaluare, urmând ca persoana cu handicap să se prezinte la data şi locul menţionate în convocare, cu documentele solicitate.

2.

A doua convocare

În cazul in care  persoanele supuse reevaluării nu se prezintă la a doua convocare a SECPH, directorul DGASPC Prahova dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub forma de prestaţii sociale.

3.

Raport de înştiinţare

SECPH întocmeşte către conducerea DGASPC Prahova un Raport de înştiinţare cu privire la neprezentarea persoanei convocate în termenul legal stabilit, la care ataşează copie xerox de pe avizele de confirmare–primire.

4.

Suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale

Directorul DGASPC Prahova dispune prin act administrativ  (dispozitie) suspendarea dreptului de asistență socială  sub formă de prestaţii sociale a persoanelor adulte cu handicap. Aceasta va fi repartizată Serviciului Prestaţii Sociale şi alte Drepturi pentru Persoane cu Handicap (SPS) în vederea sistării plăţilor.

5.

Prezentarea persoanelor adulte cu handicap la reevaluare.
Reevaluarea persoanelor adulte cu handicap. 
Eliberarea Certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.
Repunerea în plată.

Dacă persoana cu handicap se prezintă la reevaluare în intervalul de 3 luni de la suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, prin dispoziţie a directorului executiv al DGASPC va primi drepturile aferente perioadei suspendării.
În acest sens, SECPH întocmeşte către conducerea DGASPC Prahova un Raport de înştiinţare cu privire la prezentarea persoanei convocate în termenul legal stabilit (3 luni de la suspendarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale) şi va ataşa o copie de pe Raportul de reevaluare complexă şi a Certificatului de încadrare în grad de handicap emis de către CEPAH.
Dispoziţia prin care persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendarii va fi repartizata SPS.

6.

Neprezentarea persoanelor adulte cu handicap la reevaluare.
Elaborare Raport de reevaluare complexă.  
Emitere Certificat de Respingere.
Elaborare Raport de înştiinţare.

Dacă, în intervalul prevăzut, respectiv cel de trei luni de la suspendarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, persoana cu handicap nu se prezintă la reevaluare, SECPH va propune CEPAH neîncadrarea în grad şi tip de handicap.
În acest sens, SECPH întocmeşte către conducerea DGASPC Prahova un Raport de înştiinţare cu privire la neprezentarea persoanei convocate în termenul legal stabilit şi neîncadrarea în grad şi tip de handicap, la care ataşează copie xerox de pe avizele de confirmare-primire, de pe Raportul de reevaluare complexă în care se propune neîncadrarea în grad şi tip de handicap şi de pe Certificatul de respingere în grad de handicap emis de către CEPAH.

  

III. Pentru persoanele adulte cu handicap pentru care se solicită reevaluarea ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau în situația în care Comisia Superioară se sesizează din oficiu în cazul eliberării unui certifcat de încadrare în grad și tip de handicap asupra căruia există suspiciuni în ceea ce privește nerespectarea critriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap
 
 

Nr. 
Crt.

Domeniul

Activităţi desfăşurate

1.

Emiterea deciziei de reevaluare

Comisia Superioară emite decizia de reevaluare prin care se dispune începerea procedurii de reevaluare.
Decizia de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la conţinutul dosarului de evaluare complexă şi va fi transmisă DGASPC Prahova, în vederea efectuării reevaluării de către SECPH.

2.

Convocarea persoanelor adulte cu handicap în vederea reevaluării

SECPH aduce la cunoştinţă persoanei, prin comunicare cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte de reevaluare, data şi locul unde va avea loc reevaluarea, precum şi documentele suplimentare necesare pentru reevaluare.
Persoanele cu handicap care au fost înştiinţate de către SECPH vor prezenta la reevaluare: actul de identitate, convocarea şi documenete relevante în vederea stabilirii gradului şi tipului de handicap, altele decît cele existente la dosar.

3.

A doua convocare

În cazul in care  persoanele supuse reevaluării nu se prezintă la a doua convocare a SECPH, directorul DGASPC Prahova dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub forma de prestaţii sociale.

4.

Raport de înştiinţare

SECPH întocmeşte către conducerea DGASPC Prahova un Raport de înştiinţare cu privire la neprezentarea persoanei convocate în termenul legal stabilit, la care ataşează copie xerox de pe avizele de confirmare–primire.

5.

Suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale

Directorul DGASPC emite dispoziţie privind suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale a persoanelor adulte cu handicap. Aceasta va fi repartizată SPS în vederea sistării plăţilor.

6.

Reevaluarea persoanei adulte cu handicap

Reevaluarea persoanei se va realiza de către SECPH în termen de 60 zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la registratura DGASPC Prahova.
Specialiştii din cadrul SECPH analizează documentele din dosar, examinează persoana, iar concluziile, împreună cu motivarea acestora, le vor cuprinde în raportul de reevaluare. Raportul de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la încadrarea/neîncadrarea în grad şi tip de handicap.
Procesul de reevaluare se desfaşoară în prezenţa unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), care va întocmi un referat cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap şi a procesului de reevaluare.
În urma reevaluării, raportul de reevaluare, referatul şi dosarul completat vor fi înaintate Comisiei Superioare în termen de 5 zile de la data efectuării reevaluării.

7.

Emitere decizie de încadrare/ neîncadrare în grad şi tip de handicap

Comisia Superioara va emite decizia de încadrare sau decizia de neîncadrare în grad şi tip de handicap, în termen de 10 zile de la înregistrarea actelor menţionate în paragraful anterior.
În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut de 60 de zile lucrătoare, în baza raportului de reevaluare însoţit de referat, Comisia Superioară emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap.

8.

Comunicare decizie de încadrare/ neîncadrare în grad şi tip de handicap

Deciziile emise de către Comisia Superioară vor fi transmise DGASPC Prahova spre a fi aduse la cunostinţă SECPH, care, în urma discuţiilor cu persoana evaluată sau, după caz, şi cu reprezentantul legal al acesteia, propune CEPAH modificarea şi completarea programului individual de reabilitare şi integrare socială.      


  Lucările de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Prahova (structură de specialitate a Consiliului Judeţean Prahova) sunt asigurate prin intermediul Compartimentului Secretariatul Comisiilor, care funcţionează în structura D.G.A.S.P.C. Prahova. 


Încadrarea în grad de handicap se face în conformitate cu Ordinul 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.
Gradele de handicap sunt: uşor (IV), mediu (III), accentuat (II) şi grav (I).

Tipurile de handicap sunt:  fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.
Certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia de prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată şi actualizată), conform gradului de handicap avut.

După obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap, posesorul sau reprezentantul acestuia trebuie să depună dosarul la Serviciul Prestaţii Sociale şi alte Drepturi pentru Persoane cu Handicap (serviciu aflat în structura D.G.A.S.P.C. Prahova), în vederea obţinerii drepturilor cuvenite.
 
Persoanele cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:

a) Persoanele adulte cu handicap grav:
- indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 202 lei;
- buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 91 lei;
- dreptul de opţiune între asistent personal şi indemnizaţia de însoţitor;
- indemnizaţie de hrană în cuantum de 13 lei/zi (doar pentru persoanele cu HIV/SIDA);
- gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă; 
- gratuitatea transportului interurban în limita a 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
- subvenţionarea dobânzii pentru credit bancar în vederea achiziţionării unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani;
- dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu;
- un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an;
- acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege;
- scutire de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe, deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia;
- bilete gratuite de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive;
- scutire de impozit pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială;
- scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
- scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş si mototriciclurilor, adaptate handicapului;
- scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
- scutire de la plata taxei hoteliere.

b) Persoanele adulte cu handicap accentuat:
- indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 166 lei;
- buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 68 lei;
- gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;
- gratuitatea transportului interurban în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
- subvenţionarea dobânzii pentru credit bancar în vederea achiziţionării unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani;
- dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu;
- un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an;
- acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege;
- scutire de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe, deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia;
- bilete gratuite de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive;
- scutire de impozit pe veniturile din salarii;
- scutire de la plata impozitului pe cladire si teren;
- scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului;
- scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora;
- scutire de la plata taxei hotelier;

c) Persoanele adulte cu handicap mediu:
- buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 33,5 lei.

Potrivit legislatiei în vigoare, Certificatul de încadrare în grad de handicap şi Programul individual de integrare şi reabilitare socială se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau reprezentatului legal, în termenul legal de 5 zile lucrătoare de la data redactării certificatului de handicap de către Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.
Certificatul de încadrare în grad de handicap şi Programul individual de integrare şi reabilitare socială pot fi ridicate şi personal sau printr-o terţă persoană. Persoanele doritoare se pot adresa Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, camera 1, a doua zi de la evaluarea dosarului de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, cu Cartea de identitate/Buletinul de identitate, în original, al persoanei care va ridica documentele.

Certificatul de încadrare/respingere în grad de handicap poate fi contestat la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, în maxim 30 de zile de la comunicare. Contestaţiile se depun şi se înregistrează la registratura D.G.A.S.P.C. Prahova, iar secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Prahova va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor cu Handicap.

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap din structura D.G.A.S.P.C. Prahova.


 
 
Date de contact ale Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap: 
Adresă: mun. Ploieşti, şos. Vestului nr. 14-16, camera 108, etajul 1
Telefon/Fax: 0244.586.100; 0244.511.400
E-mail: dgaspcph@yahoo.com
Şef serviciu: Roxana Mihail

 

Sursa: www.copilprahova.ro