Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora

Încadrare copil în grad de handicap

Orice părinte (sau reprezentant legal) al unui copil cu o afecţiune medicală despre care medicul specialist care îl are în evidenta spune că poate fi încadrabilă într-un grad de handicap se poate adresa Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi în scopul obţinerii Certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap.

În scopul obţinerii certificatului menţionat anterior, părintele (sau reprezentantul legal) trebuie să întocmească un dosar care să cuprinda obligatoriu:

- copie certificat de naştere copil;
- copie buletin/carte de identitate copil (unde este cazul);
- copie buletin/carte de identitate ambii părinţi (unde este cazul);
- copie sentinţă civilă de divorţ, încredinţare a copilului minor (unde este cazul);
- copie hotărăre tutelă;- copie dispozuiţie curatelă (unde este cazul);
- copie certificat de deces părinte (unde este cazul);
- anchetă socială de la primăria de domiciliu;
- originalele certificatelor medicale eliberate de medicul specialist din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti;
- fişă medicală sintetică eliberata de medicul de familie;
- copie după alte acte medicale (ieşiri din spital, carnet de consultaţii);
- adeverinţă elev;
- caracterizare şcolară.

La depunerea dosarului pentru încadrarea în grad de handicap se va completa o cerere-tip şi se va încheia un contract cu familia (parintele/părinţii, reprezentantul legal al copilului) în care se vor menţiona condiţiile în care se vor oferi serviciile şi responsabilităţile specifice părţilor (parinte/părinţi, reprezentant legal şi managerul de caz).

Dosarul astfel întocmit va fi evaluat, se va verifica îndeplinirea condiţiilor legale necesare încadrarii în grad de handicap şi se va constata capacitatea de funcţionare a copilului, adică nivelul calităţii structurilor anatomice, funcţiilor organice, activităţilor şi participării acestuia la viaţa comunităţii/societăţii, ţinându-se cont de mediul în care trăieşte şi dacă beneficiază sau nu de servicii şi intervenţii adecvate.

Obiectivele acestei evaluări sunt:
- formularea unei diagnoze complexe;
- îndrumarea spre alte tipuri de evaluare şi expertiză (dacă este cazul);
- stabilirea terapiilor şi intervenţiilor specifice;
- formularea propunerii de încadrare într-un grad de handicap şi prezentarea acesteia Comisiei pentru Protecţia Copilului (structură de specialitate a Consiliului Judeţean Prahova) care va adopta o hotărâre în acest sens;
- identificarea modalităţilor de integrare, includere socială a copilului.

Propunerea de încadrare a copilului într-un grad de handicap se bazează pe criteriile medico-psiho-sociale aprobate prin Ordinul comun nr. 725/12709/2002 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (actuala Direcţie Generală Protecţia Copilului), precum şi pe prevederile Ordinului nr.762/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12709/2002

Informaţiile medicale, psihopedagogice şi sociale, precum şi propunerea de încadrare într-un grad de handicap şi/sau orientare/reorientare şcolară/profesională sunt conţinute în raportul de evaluare complexă, document întocmit de către echipa multidisciplinară a Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi.

Serviciile şi/sau intervenţiile specifice (de recuperare/reabilitare) sunt cuprinse în planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi, document completat tot de către profesioniştii Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi.

Specialiştii Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi menţin relaţia cu familia şi oferă continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate.

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi din structura D.G.A.S.P.C. Prahova.
 
 
Date de contact ale Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi:
Adresă: mun. Ploieşti, şos. Vestului nr. 14-16, camera 13, parter
Telefon/Fax: 0244.586.100; 0244.511.400, int. 229
E-mail: dgaspcph@yahoo.com
Şef serviciu: Crenguţa Mălina Băicoianu

 

sursa: copilprahova.ro