Dacă-ți place, spune și altora

Dacă-ți place, spune și altora

Traficul de copii

 

Factori care cresc vulnerabilitatea copiilor la trafic
Există o combinaţie de factori care cresc vulnerabilitatea copiilor la situaţia de a fi traficaţi. Aceştia pot fi identificaţi la diferite nivele de analiză, de la individual la nivel naţional, o prezentare pe scurt a acestora fiind oferită în continuare:
FACTORI SOCIALI
Situaţia familială
- nivel scăzut al educaţiei în familie
- istorie de abuz
- părinţi alcoolici
- lipsa comunicării între părinţi şi copii
- familii dezorganizate (divorţ, familii monoparentale)
- lipsa îngrijirii părinteşti (viaţa într-o instituţie de protecţie sau viaţa pe stradă)
Zona de provenienţă
- lipsa oportunităţilor de angajare (oraşe mari sau zone rurale din ariile foarte sărace ale ţării)
- nivel ridicat al migraţiei ciclice pentru muncă în străinătate
- poveşti de succes din partea celor care au fost plecaţi pentru muncă în străinătate
Lipsa unei culturi a migraţiei
- lipsa informaţiilor privind instituţiile implicate în procesul de migrare şi asupra posibilităţilor legale de obţinere a unui loc de muncă în străinătate
- lipsa informaţiilor privind drepturile angajaţilor
- lipsa informaţiilor privind ţara în care doresc să migreze pentru muncă (o imagine iluzorie privind viaţa în ţările vestice)
FACTORI ECONOMICI GENERALI:
- sărăcia şi sărăcia extremă
- nivel ridicat al şomajului
- retribuţii scăzute pentru muncă necalificată
- insecuritatea locului de muncă
FACTORI DE POLITICĂ SOCIALĂ:
- strategii ineficiente de combatere a şomajului şi sărăciei
- sistem educaţional inadecvat în raport cu cerinţele pieţei forţei de muncă
- un cadru instituţional relativ nou privind combaterea fenomenului traficului de fiinţe umane
- alocare bugetară insuficientă pentru implementarea Planurilor Naţionale privind sărăcia, combaterea traficului de fiinţe umane, tineretul, copiii care părăsesc de protecţie
- nu există coerenţă între Planurile Naţionale care vizează copilul 

- întârzierea în apariţia legii copilului
Categorii de copii în situaţie de risc
Factorii menţionaţi anterior contribuie în măsuri diferite la creşterea vulnerabilităţii la trafic a unor categorii diferite de copii. Copiii cei mai vulnerabili la trafic sunt copiii abuzaţi, victime ale violenţei domestice şi neglijării, copiii lipsiţi de îngrijire părintească (copiii străzii, copiii din instituţii de protecţie ale statului), copiii minorităţii Roma (datorită sărăciei cu care se confruntă familiile acestora şi a ratelor de abandon şcolar deosebit de ridicate în cadrul acestor comunităţi).
Raportul Protection Project subliniază problema copiilor lipsiţi de îngrijire părintească: „O problemă majoră în România o reprezintă copiii străzii. Copiii din orfelinate şi alte instituţii ale statului sunt în particular în pericol să devină victime ale traficului”13. La sfârşitul anului 2003, un număr de 32.171 de copii se aflau în instituţii de protecţie ale statului, în timp ce un număr de 5.675 de copii erau în instituţii conduse de ONG-uri, iar 45.965 de copii în familii substitutive14. Una dintre principalele probleme care îngreunează integrarea socială a copiilor din instituţii este lipsa deprinderilor pentru viaţă independentă. Chiar dacă sunt dezvoltate programe în acest sens de către ONG-uri în parteneriat cu direcţiile locale de protecţie a drepturilor copilului, numărul copiilor cuprinşi în aceste programe este mic în comparaţie cu numărul total al copiilor aflaţi în instituţii rezidenţiale.
Copiii români separaţi15 aflaţi pe teritoriul altor state reprezintă o altă categorie de copii cu risc mare de a deveni victime ale traficului. Fie singuri, fie însoţiţi de rude sau cunoştinţe, copiii separaţi se confruntă cu o serie de probleme majore în ţara de destinaţie: nu au permis de şedere, nu cunosc limba locală, nu beneficiază de servicii publice (de sănătate, educaţie, protecţie socială etc.), trebuie să muncească în condiţii foarte dificile pentru a supravieţui. Toate aceste dificultăţi cu care se confruntă în ţara de destinaţie îi fac vulnerabili la trafic în scopul exploatării sexuale şi a exploatării prin muncă.

sursa: RAPORT PRIVIND TRAFICUL DE COPII